Regulamin dla Klientów

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – Napraw Mi Auto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: Mogilska 16 / 7, 31-516 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000767507, posiadająca NIP: 6762560692 i numer REGON: 382365151, adres e-mail: kontakt@naprawmiauto.pl;
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem: www.naprawmiauto.pl;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny na stronie: www.naprawmiauto.pl/regulamin lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się na dole strony głównej Serwisu;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Usługodawcą;
 5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, zawierający z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Warsztat – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie naprawy pojazdów;
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik;
 8. Formularz – formularz elektroniczny, otrzymany przez Użytkownika, którego wypełnienie inicjuje procedurę zakładania Konta i zawarcia Umowy z Usługodawcą;
 9. Opinia – zamieszczana w Serwisie opinia Użytkownika na temat Warsztatu;
 10. Konto – indywidualne konto Użytkownika Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła;
 11. Umowa – umowa o świadczenie Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta na czas nieoznaczony, w momencie aktywacji Konta, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim;
 12. Urządzenie Użytkownika – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 13. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego Usługodawcy wysyłana do Użytkowników przez Usługodawcę, za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
 15. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

2. Postanowienia ogólne i rejestracja w Serwisie

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu.
 2. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym bezpośrednio w Serwisie. Regulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.
 3. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu dla zarejestrowanych Użytkowników, w oparciu o Regulamin, Usługę korzystania z Konta posiadającego między innymi następujące funkcjonalności:
  1. wyszukiwanie informacji na temat Warsztatów, w tym oferowanych przez nie usług;
  2. wystawianie Opinii Warsztatom;
  3. składanie zapytań co do zakresu i ceny napraw pojazdów Użytkownika przez Warsztaty.
 5. Osoby niezarejestrowane mogą korzystać wyłącznie z informacyjnych funkcjonalności Serwisu.
 6. Aktywacja Konta przez Użytkownika jest tożsama z zawarciem z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi. Aktywacja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika Formularza oraz aktywację linku weryfikacyjnego przesłanego na podany przez Użytkownika adres email.
 7. Ponadto skuteczne przesłanie Formularza wymaga:
  1. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji zadań Serwisu;
  3. a w przypadku osób prawnych złożenie oświadczenia o uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej i możliwości zaciągania w imieniu tej osoby prawnej zobowiązań oraz nabywaniu praw; za pomocą umieszczonych w Formularzu pól wyboru (tzw. „checkboxów”).
 8. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 9. Skuteczne przesłanie Formularza wymaga podania danych Użytkownika takich jak:
  1. adres email;
  2. imię i nazwisko lub pseudonim.
 10. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 11. Po ustaniu bytu prawnego Umowy, Konto Użytkownika jest deaktywowane.
 12. Korzystanie z oferowanych za pośrednictwem Serwisu Usług jest bezpłatne dla Użytkownika, a świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkownika Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny.
 13. Użytkownik nie ma prawa do wielokrotnej rejestracji w Serwisie. Konto Użytkownika nie może zostać przeniesione na innego Użytkownika.
 14. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych danych, w tym danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w zakresie w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy, przy czym usunięcie danych osobowych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie.
 15. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w Serwisie osobom trzecim.
 16. Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej, Newslettera lub drogą telefoniczną.
 17. Dane kontaktowe, pod którymi Użytkownicy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą to:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@naprawmiauto.pl;
  2. telefon: 690 827 610 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00);
  3. adres: Mogilska 16 / 7, 31-516 Kraków.

3. Korzystanie z Serwisu

 1. Dla korzystania z Usługi niezbędne jest połączenie Urządzenia Użytkownika z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 2. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Serwisu.
 3. Użytkownik może wprowadzić do Serwisu Opinię o Warsztacie podając następujące dane:
  1. ogólny poziom zadowolenia z usługi;
  2. ocenę opisową w formie tekstowej.
 4. Opinię na temat Warsztatu może dodać wyłącznie zarejestrowany Użytkownik, który skorzystał z usług danego Warsztatu za pomocą Serwisu.
 5. Dodawane Opinie powinny mieć na celu wyłącznie poinformowanie innych Użytkowników Serwisu o poziomie i jakości oferowanych przez dany Warsztat usług.
 6. Opinia danego Użytkownika wraz z danymi identyfikującymi Użytkownika (imię i nazwisku lub pseudonim) będą widoczna dla innych Użytkowników oraz Warsztatów, a także ewentualnie dla osób niezalogowanych do Serwisu.
 7. Usługodawca może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Serwisem. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Serwisu.
 8. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Usługodawcy i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Serwisu przed dostępem osób nieuprawnionych.

4. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną

 1. Serwis dostępny jest dla wszystkich Użytkowników Urządzeń spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu.
 2. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, system teleinformatyczny oraz Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik powinny spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
  2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
  3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
  4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli.
 3. Serwis działa w trybie on-line, tj. kiedy w Urządzeniu Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu.
 4. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
  1. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  2. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
  3. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  4. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
  5. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  6. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  7. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
  8. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Usługodawcy lub osób trzecich;
  9. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających powyżej wskazane treści.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek punktu Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 8. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, Usługodawca niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 9. Usługodawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu pliki „Cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być one jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 10. Usługodawca zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

5. Odpowiedzialność wobec Użytkowników niebędących Konsumentami oraz Konsumentów

 1. Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Wobec osób niebędących Konsumentami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności również za:
  1. treść Opinii Użytkowników;
  2. używanie przez Użytkowników w Serwisie danych osobowych osób trzecich;
  3. oferty, dane, informacje, opisy, zdjęcia oraz inne materiały udostępniane przez Warsztaty lub Użytkowników za pomocą Serwisu;
  4. podjęte przez Użytkownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu informacjami, w tym w szczególności informacjami na temat Warsztatów i świadczonych przez nie usług;
  5. działania i zaniechania podmiotów trzecich, z których usług skorzystał Użytkownik lub, których produkty nabył Użytkownik, poprzez skorzystanie z informacji lub przekierowania zamieszczonego w Serwisie, w tym w szczególności za niewykonanie, nieterminowe wykonanie lub wadliwe wykonanie umowy sprzedaży produktów lub świadczenia usług przez podmioty trzecie, w tym Warsztaty;
  6. umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich, w tym oferowanych przez Warsztaty;
  7. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Warsztaty;
  8. jakość, poprawność i dostępność produktów oraz usług oferowanych przez Warsztaty;
  9. dane, informacje oraz materiały (w tym w szczególności wpisy czy zdjęcia zawierające wizerunek bądź dane osobowe Użytkownika lub osób trzecich) udostępniane przez Użytkownika za pomocą Serwisu;
  10. przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
  11. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik zawarł odpowiednie umowy;
  12. niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na Urządzeniu Użytkownika niespełniającym wymagań technicznych;
  13. ewentualne szkody oraz utracone przez Użytkownika korzyści poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu;
  14. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu lub Urządzenia przez Użytkownika;
  15. wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Użytkownika do Serwisu (e-mail, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  16. przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy;
  17. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
  18. brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Usługodawca korzysta przy realizacji Usług;
  19. zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę z powodu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, umowy zawartej przez Warsztat na podstawie Regulaminu dla Warsztatów łączącej Usługodawcę z Warsztatem niezależnie od podstawy prawnej lub faktycznej takiego rozwiązania lub wypowiedzenia.
 3. Treść ust. 2 powyżej należy interpretować w ten sposób, że wobec Konsumentów Usługodawca odpowiada na zasadach przewidzianych przepisami prawa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących praw konsumenta.
 4. Usługodawca nie jest dystrybutorem ani sprzedawcą produktów lub usług oferowanych przez Warsztaty. Wszelkie roszczenia, skargi i reklamacje dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Warsztaty należy kierować bezpośrednio wobec Warsztatów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Usługodawcę, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Serwisie.
 6. Informacje zawarte przez Usługodawcę w Serwisie nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu na adres mailowy: kontakt@naprawmiauto.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Konto Użytkownika, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
  2. oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
 3. W przypadku braku wymaganych informacji, Usługodawca może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia.
 4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Usługodawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem. Usługodawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 6. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania opisanych powyżej procedur pozasądowych mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 8. Usługodawca informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 9. Usługodawca nie oferuje żadnych usług posprzedażowych.

7. Polityka prywatności i Cookies

 1. Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników oraz starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 5. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w dokumencie o nazwie „Polityka prywatności” zamieszczonym na głównej stronie Serwisu.

8. Rozwiązanie Umowy

 1. Zarówno Usługodawca jak i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę na warunkach wskazanych poniżej.
 2. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta na podstawie Regulaminu może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy w każdym czasie poprzez samodzielne usunięcie Konta w Serwisie za pomocą opcji dostępnej w ustawieniach Konta Użytkownika albo przez pisemne zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta. W tym ostatnim wypadku rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni liczonych od dnia doręczenia Usługodawcy ww. żądania.
 4. Po usunięciu Konta Opinie Użytkownika przestaną być widoczne dla Warsztatów i innych Użytkowników Serwisu.
 5. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, w związku z faktem, że Usługa świadczona na mocy Regulaminu należy do kategorii usług polegających na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a których spełnianie rozpoczyna się za wyraźną zgodą Użytkownika, z chwilą wyrażenia tej zgody, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co nie ogranicza jego prawa do rozwiązania Umowy w każdym czasie oraz prawa do odstąpienia wynikającego z innych ustaw.
 6. Zgoda Użytkownika, o której mowa powyżej, następuje poprzez zaznaczenie przez Użytkownika odpowiedniego checkboxa. W razie niewyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w zdaniu powyżej, rozpoczęcie wykonywania przez Usługodawcę Usług nastąpi po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy zgodnie z punktem 2 Regulaminu.
 7. Usługodawca może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:
  1. naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  2. podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie przez Usługodawcę;
  3. posługiwał się materiałami, do których nie posiadał majątkowych praw autorskich lub nie był uprawniony do korzystania na zasadzie licencji lub które naruszały prawa osób trzecich.
 8. Wypowiedzenie, o którym mowa w pkt. 8.7 powyżej dokonywane jest poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

9. Nota prawna

Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

10. Newsletter

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera, następuje poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera konieczne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).
 3. Usługodawca ma prawo do przesyłania Użytkownikom Newslettera w terminach określonych według własnego uznania.
 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym e-mailu zawierającym Newsletter.
 5. Newsletter może zawierać płatną promocję i reklamę.
 6. Usługa Newslettera jest bezpłatna.

11. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

 1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem. W przypadku Konsumentów, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Usługodawcy wskazany w ust. 1 pkt. 1. Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Serwisie oraz na właściwych stronach internetowych Usługodawcy.
 5. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Użytkownik nie wypowie Umowy.
 6. Usługodawcę nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 7. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.05.2019 roku.

Nawigacja klawiaturą

Poruszaj siępo stronie przy pomocy klawiatury (tab, shift + tab, enter)

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Wysoki kontrast

Włącza ciemny, kontrastowy motyw na całej stronie

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Rozmiar czcionki

Wysokość linii

Odstęp między wyrazami

Odstęp między literami