Regulamin dla Warsztatów

1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca – Napraw Mi Auto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: Mogilska 16 / 7, 31-516 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000767507, posiadająca NIP: 6762560692 i numer REGON: 382365151, adres e-mail: kontakt@naprawmiauto.pl;
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem: www.naprawmiauto.pl;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny na stronie: www.naprawmiauto.pl/regulamin lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się na dole strony głównej Serwisu;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu w celu uzyskania informacji o Warsztatach;
 5. Warsztat – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie naprawy pojazdów, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Usługodawcą i Kontrakt z Klientem ;
 6. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegające na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Warsztat;
 7. Opinia – opinia Klientów na temat Warsztatu zamieszczana w Serwisie;
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usług, na zasadach określonych w Regulaminie, zawierana na czas nieoznaczony, z momentem prawidłowego założenia przez Warsztat Konta w Serwisie, na mocy której Usługodawca świadczy Usługi oraz udziela Warsztatowi licencji na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim;
 9. Formularz – formularz elektroniczny, dostępny w Serwisie, służący do zakładania Konta w Serwisie oraz zmian ustawień Konta;
 10. Kontrakt – umowa zawierana pomiędzy Warsztatem i Klientem na wykonanie przez Warsztat usługi w zakresie naprawy pojazdu Klienta, w wyniku przyjęcia przez Klienta oferty Warsztatu lub w wyniku przyjęcia przez Warsztat oferty złożonej przez Klienta. Usługodawca nie jest stroną Kontraktu. Usługodawca nie ma wpływu na moment zawarcia umowy pomiędzy Warsztatem i Klientem, jednak domniemuje się, że do jej zawarcia dochodzi z chwila wydania Warsztatowi pojazdu Klienta;
 11. Konto – konto Warsztatu w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, do którego Warsztat ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła;
 12. Opłaty – opłaty należne Usługodawcy od Warsztatu za korzystanie z Serwisu naliczane zgodnie z Cennikiem;
 13. Cennik – wykaz Opłat należnych Usługodawcy od Warsztatu za świadczenie Usług umieszczony w Serwisie;
 14. Prowizja – Opłata obliczona jako część kwoty zapłaconej przez Klienta Warsztatowi w związku z wykonaniem Kontraktu;
 15. Urządzenie – należące do Warsztatu urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego Warsztat uzyskuje dostęp do Serwisu;
 16. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego Usługodawcy wysyłana do Warsztatów przez Usługodawcę, za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
 18. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191);
 19. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu, zakres udzielanej licencji na korzystanie z Serwisu oraz Opłaty związane z korzystaniem z Serwisu przez Warsztat.
 2. Regulamin skierowany jest do Warsztatów, a więc przedsiębiorców, którzy za pomocą serwisu dokonywać będą czynności związanych ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Do Klientów, będących potencjalnie konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, stosuje się odrębny regulamin dostępny w Serwisie.
 3. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca kontaktuje się z Warsztatem za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej, Newslettera lub drogą telefoniczną.
 5. Dane kontaktowe, pod którymi Warsztat może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą to:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@naprawmiauto.pl;
  2. telefon: 690 827 610. za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 – 17:00
  3. adres: Mogilska 16 / 7, 31-516 Kraków.
 6. Wszystkie osoby, które chcą zawrzeć Umowę z Usługodawcą mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zapoznać się z Regulaminem dostępnym bezpośrednio w Serwisie. Regulamin może zostać również nieodpłatnie pobrany oraz wydrukowany.

3. Korzystanie z Serwisu

 1. Warsztat uzyskuje dostęp do Serwisu po zawarciu Umowy.
 2. Usługodawca umożliwia Warsztatowi w ramach Serwisu:
  1. stworzenie i prowadzenie Konta;
  2. wprowadzenie pisemnego opisu Warsztatu oraz innych informacji i materiałów opisujących działalność Warsztatu (w tym nazwy, adresu, danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, zdjęć, znaków towarowych, opisu prowadzonej działalności);
  3. zamieszczenie listy napraw i ich cen stanowiących zaproszenie do składania ofert przez Klientów;
  4. wycena napraw pojazdów Klientów oraz zgłaszanie się do zleceń napraw pojazdów Klientów poprzez składanie Klientom ofert za pomocą funkcjonalności udostępnianych w Serwisie;
  5. zbieranie Opinii Klientów;
  6. gromadzenie statystyk na temat czasu, cen i charakterystyki napraw.
  7. utworzenie strony firmowej z danymi firmy
 3. Usługodawca może dostarczać Warsztatowi aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Serwisem. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Serwisu.
 4. Warsztat zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Serwisu przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Warsztat.

4. Założenie konta w Serwisie

 1. Przy rejestracji do Serwisu Warsztat podaje komplet danych dotyczących Warsztatu, których podanie jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla założenia Konta.
 2. Aktywacja Konta przez Warsztat jest tożsama z zawarciem z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi. Aktywacja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie przez Warsztat Formularza oraz aktywację linku weryfikacyjnego przesłanego na podany przez Warsztat adres email.
 3. Ponadto skuteczne przesłanie Formularza wymaga:
  1. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji zadań Serwisu;
  3. złożenie oświadczenia o uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej i możliwości zaciągania w imieniu tej osoby prawnej zobowiązań oraz nabywaniu praw; - za pomocą umieszczonych w Formularzu pól wyboru (tzw. „checkboxów”).
  4. Przesłania dokumentów z CEIDG lub KRS oraz potwierdzenia nadania numeru NIP w celu weryfikacji firmy.
 4. Warsztat ma prawo wglądu do wprowadzonych do Serwisu danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, przy czym usunięcie danych może skutkować usunięciem Konta Warsztatu w Serwisie.
 5. Warsztat nie może udostępniać swojego Konta w Serwisie innym podmiotom.
 6. Osoby niezarejestrowane mogą korzystać wyłącznie z informacyjnych funkcjonalności Serwisu.

5. Licencje

 1. Warsztat nie może:
  1. trwale lub czasowo zwielokrotniać Serwisu w całości lub w części przy wykorzystaniu jakiejkolwiek techniki;
  2. wprowadzać jakichkolwiek poprawek, modyfikacji czy zmian w strukturze Serwisu w wersji wynikowej lub jego części, a także tworzyć opracowań i rozszerzeń będących pochodną Serwisu;
  3. użyczać, wynajmować, wydzierżawiać, licencjonować, sprzedawać lub w jakiejkolwiek innej formie rozpowszechniać lub udostępniać Serwisu;
  4. przeprowadzać w stosunku do Serwisu procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji lub stosować innych metod odkrywania kodu źródłowego Serwisu bądź w jakikolwiek inny sposób ingerować w Serwis;
  5. wykorzystywać w części lub w całości jakichkolwiek informacji zawartych Serwisie, w tym dążyć do uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Serwisu;
  6. zakłócać, blokować, przeciążać, przerywać, spowalniać lub utrudniać normalnego funkcjonowania całości lub części Serwisu;
  7. podejmować ani zezwalać na podejmowanie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego Serwisu;
  8. przeprowadzać w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, prób łamania zabezpieczeń i działań o charakterze hakerskim;
  9. pobierać opłat za korzystanie z Serwisu od osób trzecich;
  10. udzielać osobom trzecim sublicencji ani przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 2. Warsztat udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji, w zakresie autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych, na korzystanie z materiałów zamieszczonych przez Warsztat w Serwisie, w tym w szczególności zdjęć, opisów, filmów, grafik, nazw, materiałów reklamowych i promocyjnych (dalej: „Materiały”), na wszelkich aktualnie znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50. i art. 74. Prawa autorskiego, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie Materiałów dotyczących Warsztatu za pośrednictwem Serwisu;
  2. edycja Materiałów dotyczących Warsztatu w zakresie niezbędnym do udostepnienia ich w Serwisu;
  3. zapisywanie Materiałów dotyczących Warsztatu na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych w celach związanych z udostepnieniem ich w Serwisie.
 3. Warsztat udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji, w zakresie praw ochronnych na znaki towarowe oraz niezarejestrowane znaki towarowe, a także autorskich praw majątkowych i autorskich praw zależnych, na korzystanie z firmy, nazwy, logotypów oraz znaków towarowych Warsztatu (dalej: „Identyfikacja Warsztatu”) wprowadzone przez Warsztat do Serwisu, przez czas nieoznaczony, na wszelkich aktualnie znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50. i art. 74. Prawa autorskiego, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie Identyfikacji Warsztatu w Serwisie oraz materiałach reklamowych i informacyjnych Usługodawcy;
  2. edycja Identyfikacji Warsztatu w zakresie niezbędnym do udostępnienia jej w Serwisie oraz materiałach reklamowych i informacyjnych Usługodawcy;
  3. zapisywanie Identyfikacji Warsztatu na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych w celach związanych z udostępnieniem ich w Serwisie oraz materiałach reklamowych i informacyjnych Usługodawcy;
  4. reprodukcja oraz digitalizacja Identyfikacji Warsztatu w celach związanych z udostepnieniem ich w Serwisie oraz materiałach reklamowych i informacyjnych Usługodawcy.
 4. Warsztat udziela jednocześnie Usługodawcy licencji w zakresie prawa do wyłącznego wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich wszelkich praw zależnych do Materiałów oraz Identyfikacji Warsztatu, w tym, w szczególności, do dokonywania i korzystania z opracowań, przeróbek, adaptacji i aktualizacji (oraz do modyfikowania, adaptowania i łączenia z innymi utworami), a także do udzielania dalszych upoważnień w tym samym zakresie, a także prawo do udzielania zgody na wykonywanie prawa zależnego.
 5. Warsztat zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że żaden z twórców jakiejkolwiek części Materiałów lub Identyfikacji Warsztatu oraz żadna osoba trzecia nie będą podnosić przeciwko Usługodawcy, jakichkolwiek roszczeń dotyczących prawo autorskich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych oraz dóbr osobistych, w szczególności dotyczących:
  1. autorskich praw osobistych do autorstwa Materiałów oraz Identyfikacji Warsztatu lub ich części;
  2. autorskich praw osobistych do oznaczania autorstwa Materiałów oraz Identyfikacji Warsztatu;
  3. autorskich praw osobistych do integralności Materiałów oraz Identyfikacji Warsztatu i ich rzetelnego wykorzystywania;
  4. autorskich praw osobistych do nadzoru autorskiego nad korzystaniem z Materiałów oraz Identyfikacji Warsztatu;
  5. dóbr osobistych w zakresie wskazywania poszczególnych osób jako wykonawców w Materiałach oraz Identyfikacji Warsztatu;
  6. dóbr osobistych w zakresie sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom Materiałów oraz Identyfikacji Warsztatu.
 6. Warsztat zobowiązuje się wobec Usługodawcy, że żadna z osób, której wizerunek został uwieczniony w Materiałach lub Identyfikacji Warsztatu nie będzie względem Usługodawcy podnosić roszczeń z tytułu wykorzystania jej wizerunku przez Usługodawcę.
 7. Warsztat oświadcza, że Materiały oraz Identyfikacja Warsztatu:
  1. nie będą naruszać praw jakichkolwiek osób trzecich;
  2. nie będą obciążone prawami osób trzecich oraz, że nie będą istnieć żadne takie prawa do nich, które mogłyby wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z Materiałów i Identyfikacji Warsztatu przez Usługodawcę.
 8. Z tytułu wszystkich zobowiązań i oświadczeń złożonych w niniejszym paragrafie Warsztat ponosi przed Usługodawcą odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Usługodawcy i osób trzecich korzystających z Materiałów i Identyfikacji Warsztatu w ramach Umowy. W szczególności Warsztat zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Usługodawcę wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich, a w razie sporu sądowego także przystąpić do postępowania po stronie Usługodawcy i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie, a także naprawić wszelkie szkody wynikające z ewentualnego wszczętego postępowania.
 9. Licencje i zobowiązania, o których mowa w niniejszym paragrafie:
  1. zostają udzielone wyłącznie w celu umożliwienia Usługodawcy wykonywania Umowy – w takim wypadku okres ich obowiązywania jest nie krótszy niż okres trwania Umowy oraz 3 miesiące po jej zakończeniu;
  2. zostają udzielone w celu umożliwienia informowania przez Usługodawcę o rezultatach wykonania Umowy – w takim wypadku zostają zawarte na czas nieoznaczony z możliwością ich wypowiedzenia na 12 (słownie: dwanaście) miesięcy kalendarzowych naprzód.

6. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną

 1. Serwis dostępny jest dla wszystkich Urządzeń spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne.
 2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiony Serwis, spełniać musi następujące wymagania techniczne:
  1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
  2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
  3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
  4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest połączenie Urządzenia z Internetem. Koszty transmisji danych wymaganych do korzystania z Serwisu pokrywa Warsztat we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Serwisu.
 4. Serwis działa w trybie on-line, tj. kiedy w Urządzeniu jest włączony dostęp do Internetu. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas ich działania w trybie off-line.
 5. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Warsztat treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, a także zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
  1. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi i wizerunkami osób trzecich bez stosownej podstawy;
  2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  3. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
  6. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  7. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
  8. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Usługodawcy lub osób trzecich;
  9. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających powyżej wskazanych treści.
 6. Warsztat ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie. W przypadku umieszczania przez Warsztat w Serwisie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Usługodawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, prób łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 8. W przypadku naruszenia przez Warsztat któregokolwiek punktu Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Warsztat z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 9. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim Urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 10. Usługodawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu pliki „Cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być one jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Warsztat nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 11. Usługodawca zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych Usług regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

7. Kontrakt i Opłaty

 1. Zarówno Warsztaty jak i Klienci mają prawo zamieszczać w Serwisie zaproszenia do składania ofert oraz składać oferty w zakresie naprawy pojazdów Klientów w formie zależnej od aktualnie dostępnych w Serwisie funkcjonalności.
 2. Serwis może zawierać różne funkcjonalności pozwalające na zamieszczenie ofert i zaproszeń do składania ofert, a także komunikacji pomiędzy Klientem a Warsztatem.
 3. Celem uniknięcia wątpliwości, Usługodawca informuje, że nie jest stroną Kontraktów i nie ponosi odpowiedzialności za kwestie z nich wynikające, o ile nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie Kontraktu te nie wynikają z winy Usługodawcy.
 4. Warsztat jest zobowiązany do wykonywania Kontraktów zgodnie z ich treścią, a także do oferowania wykonania usług w cenach zaproponowanych przy użyciu Serwisu. Przedstawienie innej ceny Klientowi niż zaproponowana w ramach Serwisu, jeżeli nie ma uzasadnienia w zmianie charakteru usługi, stanowi rażące naruszenie Umowy i podstawę do jej wypowiedzenia.
 5. Za świadczenie Usług Warsztat zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Usługodawcy następujących Opłat:
  1. miesięczny abonament w wysokości uzależnionej on wybranego przez Warsztat pakietu opisanego w Cenniku;
  2. Prowizji według procentu określonego w Cenniku.
 6. Podstawą do naliczenia prowizji będzie zadeklarowana dla danej usługi kwota wynagrodzenia Warsztatu (cena, jaką ma zapłacić Klient Warsztatowi) przedstawiona w ramach funkcjonalności Serwisu, tj. w szczególności:
  1. cena przedstawiona przez Warsztat w ramach funkcjonalności polegającej na przedstawianiu ofert do zapytania (zaproszenia do składania ofert) złożonego przez Klienta w kwocie zaakceptowanej przez Klienta,
  2. cena przedstawiona przez Warsztat w ramach funkcjonalności pozwalających na publikowanie ogłoszeń co do usług Warsztatu (zaproszeń co składania ofert), dotycząca usługi którą poprzez Serwis umówił Klient.
 7. Opłaty rozliczane będą miesięcznie, na podstawie faktury wystawianej przez Usługodawcę, doręczonej bez podpisu (na co Warsztat wyraża zgodę), w formie elektronicznej (na co Warsztat wyraża zgodę).
 8. W przypadku, gdyby nie doszło do wykonania Kontraktu, Warsztat w celu zwrotu naliczonej prowizji lub jej nienaliczenia w danym miesiącu, musi poinformować Usługodawcę o tym. Usługodawcą w takiej sytuacji zweryfikuje prawdziwość twierdzenia Warsztatu i po pozytywnej weryfikacji dokona zwrotu prowizji. Usługodawca może wstrzymać się z rozliczeniem zwracanej Prowizji do momentu potwierdzenia przez Warsztat otrzymania faktury korygującej związanej z obniżeniem Prowizji.
 9. Na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia Prowizji, za płatność wynikającą z Kontraktu uważana będzie każda płatność dokonana przez Klienta na rzecz Warsztatu w wyniku wcześniejszego podjęcia kontaktu pomiędzy Klientem a Warsztatem poprzez Serwis, nawet jeżeli ostateczny Kontrakt zawierać będzie ustalenia inne niż te pierwotnie określone poprzez Serwis.
 10. Usługodawca może wprowadzić okresowe wyłączenia od obowiązku ponoszenia części lub całości Opłat, w szczególności na pewien czas po założenia Konta. Informacje na ten temat umieszczone są w Serwisie.
 11. Warsztat może uiszczać Opłaty na rzecz Usługodawcy za pomocą systemu płatności online, należącego do podmiotu trzeciego innego niż Usługodawca.

8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Warsztatu, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową lub pracami konserwacyjnymi Serwisu albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej. Usługodawca ma prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności również za:
  1. używanie przez Warsztat w Serwisie danych osobowych osób trzecich;
  2. treść Opinii umieszczanych w Serwisie przez Klientów;
  3. dane, informacje oraz materiały (w tym w szczególności wpisy, zdjęcia czy filmy) udostępniane przez Warsztaty lub Klientów za pomocą Serwisu;
  4. przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
  5. wykonanie zobowiązań przez Klientów wynikających z zawartych z Warsztatem umów;
  6. niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na Urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych;
  7. ewentualne szkody oraz utracone przez Warsztat korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu;
  8. treść ofert składanych przez Warsztaty i Klientów;
  9. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu przez Klientów;
  10. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu lub Urządzenia przez Warsztat;
  11. wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Warsztatu do Serwisu (e-mail, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  12. przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy;
  13. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
  14. brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Usługodawca korzysta przy realizacji Usług;
  15. umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym, niepochodzące od Usługodawcy, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Usługodawcę, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Serwisie.
 4. Usługodawca jest uprawniony do wysyłania powiadomień push notifications na Urządzenia Warsztatu, zawierające informacje na temat Serwisu i Usługodawcy oraz oferty marketingowe i promocyjne Usługodawcy, w tym informacje spersonalizowane.
 5. Warsztat ponosi przed Usługodawcą odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Usługodawcy w wyniku działań podjętych przez Warsztat przy użyciu Serwisu. W szczególności Warsztat zobowiązuje się pokryć zaspokojone przez Usługodawcę wysunięte wobec niego roszczenia osób trzecich, a w razie sporu sądowego także przystąpić do postępowania po stronie Usługodawcy i w granicach przewidzianych przepisami działać w jego interesie, a także naprawić wszelkie szkody wynikające z ewentualnego wszczętego postępowania.
 6. Informacje zawarte w Serwisie nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Warsztat może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które w jego ocenie świadczy o nieprawidłowej realizacji Usługi. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: kontakt@naprawmiauto.pl
 2. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:
  1. oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Warsztat, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła),
  2. wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości i jej wyczerpujący opis,
  3. uzasadnienie reklamacji.
 3. W przypadku braku wymaganych informacji, Usługodawca wezwie reklamującego do ich uzupełnienia. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Usługodawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Warsztat o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji zawierającego wszystkie niezbędne dane. Usługodawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

10. Czas trwania Umowy, zawieszenie świadczenia Usług i rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez wysłanie na adres e-mail drugiej strony oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Warsztat może również rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta używając odpowiednich funkcjonalności Serwisu, z tym samym okresem wypowiedzenia.
 3. Usługodawca może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Warsztatu albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Warsztat:
  1. nie uiszcza Opłat należnych Usługodawcy w terminach lub w wysokościach określonych w Cenniku;
  2. udostępnia lub wykorzystuje jakikolwiek informacje na temat Klientów, w tym dane osobowe, w jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej niż podstawowa działalność gospodarcza prowadzona przez Warsztat w ramach wykonywania Umowy;
  3. podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie przez Usługodawcę;
  4. naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa w związku z korzystaniem z Serwisu;
  5. posługuje się materiałami, do których nie posiada majątkowych praw autorskich lub nie jest uprawniony do korzystania na zasadzie licencji lub które naruszają prawa osób trzecich;
  6. namawia Klientów do nieużywania Serwisu lub nabywania oferowanych przez Warsztat produktów lub usług bez użycia Serwisu;
  7. utrudnia lub uniemożliwia realizację Usług przez Usługodawcę,
  8. założył więcej niż jedno konto dla jednego Warsztatu.
 4. Zawieszenie Usług bądź wypowiedzenie Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, następuje bez uprzedniego wezwania Warsztatu do zaprzestania naruszeń. Z dniem zawieszenia świadczenia całości bądź części Usług następuje zaprzestanie ich świadczenia. W okresie zawieszenia świadczenia Usług z przyczyn określonych w pkt. 3. powyżej, Usługodawca zachowuje prawo do pobierania Opłat z tytułu pozostawania w gotowości do świadczenia Usług. W przypadku rozwiązania Umowy żadna z poniesionych przez Warsztat Opłat nie jest Warsztatowi zwracana.
 5. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług w całości lub w części, jeżeli żądanie takie zgłoszą uprawnione organy państwowe.
 6. Wznowienie świadczenia Usług następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Warsztat wszelkich wymagalnych należności wobec Usługodawcy.
 7. Warsztat ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do miesiąca od ostatniej płatności. Aby odstąpić od umowy należy przejsć do panelu płatności (https://nma.pl/panel/workshop/billing) a następnie nacisnąć "zmień plan" i wybrać "Anuluj subskrypcję". Aktualny plan pozostanie ważny do końca opłaconego okresu po czym automatycznie zostanie zmieniony na plan darmowy.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość Opłat za niepełny miesiąc świadczenia Usług nie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni obowiązywania Umowy w tym miesiącu.

11. Ochrona danych osobowych

 1. Udostępniając Formularz Usługodawca określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług na rzecz Warsztatu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością prawidłowego świadczenia Usług.
 2. Warsztat zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich zgód udzielonych w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku wszelkich osób, w tym swoich pracowników i klientów, które zostaną pozyskane lub wprowadzone przez Warsztat do Serwisu w związku z korzystaniem przez Warsztat z Serwisu
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Warsztatu przez Usługodawcę znajdują się w oddzielnej polityce prywatności.

12. Nota prawna

Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych w Serwisie tekstów (także Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

13. Newsletter

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera, następuje poprzez podanie adresu email Warsztatu, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres email.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera konieczne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).
 3. Usługodawca ma prawo do przesyłania Warsztatom Newslettera w terminach określonych według własnego uznania.
 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym e-mailu zawierającym Newsletter.
 5. Newsletter może zawierać płatną promocję i reklamę.
 6. Usługa Newslettera jest bezpłatna.

14. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu

 1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na gruncie Regulaminu będzie sąd właściwy dla adresu Usługodawcy.
 3. Za zgodą Usługodawcy wyrażoną w formie dokumentowej Warsztat może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inny podmiot uprzednio zaakceptowany przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Warsztatowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie w Serwisie lub na właściwych stronach internetowych Usługodawcy.
 6. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania zmian Regulaminu wiążą Warsztat, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Warsztat nie wypowie Umowy.
 7. Usługodawcę nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 8. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 17 maja 2019 roku.

Nawigacja klawiaturą

Poruszaj siępo stronie przy pomocy klawiatury (tab, shift + tab, enter)

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Wysoki kontrast

Włącza ciemny, kontrastowy motyw na całej stronie

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Rozmiar czcionki

Wysokość linii

Odstęp między wyrazami

Odstęp między literami